İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), kurulduğu 2004 yılından beri sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılması, benimsenmesi, yaşama geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. SKD’nin öncelikli gündemini iş dünyasına örnek olacak toplum, çevre ve ülke ekonomisi adına değer yaratacak projelerin gerçekleştirilmesi ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikalarının belirlenmesine katkı sağlanması oluşturmaktadır.

Bu projeler kapsamında oluşturulan çalışma grupları ile sürdürülebilir kalkınma konusunun iş dünyası için ne gibi fırsatlar yaratabileceğini araştırmaktadır. Dünyadaki doğal kaynakların sınırsız olduğunu varsayan ve içinde yer aldığı toplumlara ve çalışanlarına fayda sağlamayan kurumların uzun vadede iş dünyasında tutunamayacakları açıktır. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın anlaşılması firmalar için bir gereklilik halini almıştır.

Sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası için bir risk değil fırsat olduğunu temel alan SKD, 48 üye firmayla iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaç edinmiştir. Bu fırsatlardan bir tanesi olarak inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini mercek altına almıştır. SKD İnovasyon Çalışma Grubu tarafından düzenlenen bu yarışma, İnovasyon Çalışma Grubu’nun “Özel sektörde çevreye, ekonomiye ve topluma katkısını arttıracak inovatif projeleri ortaya çıkartmak ve geliştirilmesine destek vermek.” hedefi doğrultusunda planlanmış aksiyonlarından bir tanesidir.

Yarışmanın amacı inovatif uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan iyi uygulamaların ödüllendirmesi ve bu yolla yaygınlaştırılmasıdır.

Bu kapsamda, KOBİ ve büyük ölçekli firmaların 2013 yılı itibari ile gerçekleştirdiği ve sonuçlarını aldığı en iyi uygulamalar yarışması SKD İnovasyon Çalışma Grubu önderliğinde gerçekleştirilecektir.


Neden İnovatif Sürdürülebilirlik ?


Doğal kaynakların sınırlı olduğu ve ekonomik sistemin aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm olamadığı farklı platformlarda ayrı ayrı yer aldıysa da, sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk defa1987’de Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu’nun “Ortak Geleceğimiz” raporunda yer almıştır. O raporda gelecek kuşaklara yapılan vurguya ek olarak tanımlamalar artmış ve çeşitlendirilmiştir. SKD olarak biz sürdürülebilir kalkınmayı, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşım olarak tanımlıyoruz. Benzersiz, yeni ve yaratıcı fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülme süreci olarak tanımladığımız inovasyonu sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

Bizim için inovatif sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmaya somut anlamda katkı sağlayacak ürün/hizmetlerin üretim, yönetim ya da süreçlerinin yenilikçi ve özgün bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Bu yaklaşımla birlikte yenilikçi ürün ve hizmetler, toplumsal, çevresel ve ekonomik anlamda bir fayda sağlamayı amaçlar. Başka bir deyişle bu ürünler, kullanıcılarında değer yaratan, çevresel, ekonomik ve sosyal bakımdan sürdürülebilir olan orijinal fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülmüş halidir.

Yarışmaya katılan projenin, İnovatif Sürdürülebilirlik alanında hâlihazırda uygulanmış çalışmalar veya kurumsal programlar arasından seçilerek derlenmesi gerekmektedir.