Değerlendirme Kriterleri

novatif sürdürülebilirlik uygulamaları aşağıdaki başlıklar kapsamında değerlendirilecektir.

1- Özgün Olma (%30)


Bu başlıkta kurumun inovasyon yaklaşımı değerlendirilecektir. Uygulamanın halihazırdaki sorunları çözmek, ihtiyaçları karşılamak veya var olan ürün/hizmetleri daha kolay kullanılabilir hale getirmek amacıyla daha önce uygulanmamış, farklı, özgün çözümler geliştirmesi ve uygulaması beklenmektedir.
 • İnovatif yaklaşım;
 • kendi sektöründe ve diğer sektörlerde bir ilk olma
 • daha önce görülmeyen yaratıcılıkta sektöründe veya sektör dışında bir farklılık yaratma
 • var olan veya içinde bulunduğu sistemde bir değişiklik yaratacak boyutta bir yenilik yapabilme
konularında değerlendirilecektir.

2- Projenin çevresel, sosyal ve ekonomik katkısı (%30)


Bu başlıkta kurumun sürdürülebilirliğe yaklaşımı değerlendirilecektir. Uygulamanın sürdürülebilirliğin 3 ayağı olan çevre, sosyal ve ekonomik alanlardaki katkısının somut verilerle gösterilmesi beklenmektedir. Dolayısıyla sonuçların ölçülebilir olması ve somut verilerle desteklenmesi değerlendirmede artı puan alacaktır.

Sürdürülebilirlik başlıklarının tanımları:
 • Çevresel kategorisinde yarışmaya katılmak isteyen kurumların yerel/bölgesel, kuruma/sektöre ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına çevresel katkı yapması beklenmektedir. Uygulama kurumun/uygulama sahibinin çevreye olumsuz etkisini azaltmalı ya da çevreye katkı sağlamalıdır. Çevresel ile ilgili inovasyon projeleri için bazı konu başlıkları enerji verimliliği, suyun doğru kullanımı, ekosistemlerin korunması/geliştirilmesi, atık miktarının azaltılması, hammadde kullanımının azaltılması, üretimde çevreye daha az zararlı hammaddelerin bulunması/kullanılması olarak sayılabilir. Ancak başlıklar bunlarla sınırlı değildir. Önerilen uygulamanın firmanın ana operasyonları, yönetim ya da üretim sistemleri ile ilgili olması ve bir sosyal sorumluluk projesi olmaması gerekir.

 • Sosyal kategorisinde yarışmaya katılmak isteyen kurumların yerel/bölgesel, kuruma/sektöre ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına sosyal katkı yapması beklenmektedir. Bunun için tüm paydaşlar düşünülmeli ve kurumun ürün ya da hizmetlerinden birebir etkilenen kişilerle süreç ve üretime dahil olan çalışanlar da göz önüne alınmalıdır. Daha iyi çalışma koşullarının sağlanması, uygulanmanın yapılacağı yerde toplum ya da gruplarla kapsayıcı çalışmalar, sağlık ve güvenlikle ilgili iyileştirme ve geliştirmeler bu kategorinin altında değerlendirilir. Sosyal sorumluluk projeleri yarışma kapsamında değildir.

 • Ekonomik kategorisinde yarışmaya katılmak isteyen kurumların yerel/bölgesel, kuruma/sektöre ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına ekonomik katkı yapması beklenmektedir. Ancak bu prensibi sosyal ve çevresel katkıdan bağımsız düşünmek kapsam dışıdır. Önerilen uygulama, ekonomik katkı sağlarken çevreye ve ilgili sosyal koşullara olumsuz yönde etki ediyorsa uygulama ön eleme sırasında değerlendirmeden çıkarılır. Ekonomik katkı kurumun kendisine, ürün ya da hizmetin sunulduğu tüketiciye, çalışanlarına ekonomik katkı olarak değerlendirilir.
Uygulama sürdürülebilirliğin 3 alt başlığı için de değerlendirilecek ancak ağırlık başvurunun yapıldığı kategoriye verilecektir.

Örneğin İnovatif sürdürülebilirlik Çevresel kategorisinden başvurması durumunda aşağıdaki gibi bir puanlandırma gerçekleşir.
 • Çevresel %20
 • Ekonomik %5
 • Sosyal %5

3- Pazarda Talep Görme (%15)


Bu başlıkta kurumun uygulamasının gerçekleştirilebilirliğine ve kuruma yararına bakılacaktır. İnovatif sürdürülebilirliğin ticari bir fayda getirmek yoluyla uygulamanın tekrarlanmasına olanak vermesi beklenmektedir.
 • Ürün veya hizmetin hayata geçtikten sonra gördüğü talep ve pazar payı
 • Kullanıcı geri bildirimleri
 • Yatırım Geri Dönüş Oranı (ROI) ve Öz Kaynak Karlılık (ROE) oranları gibi verilerin sağlanması uygulamayı puanlamada avantajlı duruma geçirir.

4- Sürdürülebilir Olma (%25)


Sürdürülebilir uygulamaların kendi motivasyon ve işlerliğini sağlamış ve başarısını kanıtlamış çalışmalar olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu uygulamalar proje aşamasında kalmamış olup, yaygınlaştırılabilmeli ve tekrar edilebilmelidir. Uygulamada belirtilen faaliyetlerin devam ettirilmesi önemli bir değerlendirme kriteridir ve 3 başlıkta ayrıntılı açıklama gerektirmektedir.
 • Önerilen iyi uygulamanın çevresel sürdürülebilirliği (Çevresel sürdürülebilirlik, ürün ya da hizmetin tüm yaşam döngüsü göz önüne alındığında kullandığı hammadelerin sürekli olarak bulunabilir olmasıdır. Bu süreçte sadece ürünün üretim aşaması değil hammadde halinden atık haline gelene kadarki tüm yaşam döngüsü göz önüne alınmalıdır).

 • Önerilen iyi uygulamanın sosyal sürdürülebilirliği (Sosyal sürdürülebilirlik, ürün ya da hizmetin tüm sosyal paydaşları tarafından benimsenmesini gerektirir. Sosyal paydaşlara toplum, çalışanlar, yöneticiler, kamu örnek verilebilir.)

 • Önerilen iyi uygulamanın ekonomik sürdürülebilirliği (Ekonomik sürdürülebilirlik, projenin kendini mali olarak finanse edebilir olmasıdır. Proje ekonomik olarak fayda sağlamaya devam edebilmelidir.)
Uygulamanın sürdürülebilirliğin bütünsellik ilkesini gözetmesi önemlidir ve bu sebeple hem çevresel hem sosyal hem de mali açıdan devam ettirilebilir bir uygulama olması gerekmektedir. Ancak değerlendirme sırasında, başvuru hangi kategoriden yapılmışsa o kategorinin uygulamaya katkısı öncelikli olarak göz önüne alınır. Örneğin İnovatif sürdürülebilirlik Çevresel kategorisinden başvurması durumunda aşağıdaki gibi bir puanlandırma gerçekleşir.
 • Önerilen iyi uygulamanın çevresel sürdürülebilirliği (%15)
 • Önerilen iyi uygulamanın sosyal sürdürülebilirliği (%5)
 • Önerilen iyi uygulamanın ekonomik sürdürülebilirliği (%5)