Başvuru Yapılmasına Engel Hususlar

Aşağıda belirtilen kişi ve kurumlar bu çağrıya katılamaz:
  • Gerçek kişiler,
  • Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suç işlemiş olanlar;
  • Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;
  • Başvuru sahipleri veya tedarikçileri; mayınların etkin ve doğrudan olarak patent, geliştirme, montaj, üretim, ticaret ve imalatı veya mayınların imalatında kullanılan temel bileşenlerle ilgili faaliyetlerde bulunanlar;
  • Başvuru sahipleri veya tedarikçilerinin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen uygulamalarla çelişen faaliyet gösterenler (söz konusu sözleşmede çocukların tehlikeli olabilecek veya çocuğun eğitim almasını engelleyecek veya çocuğun sağlık durumunu veya fiziksel, ruhsal, ruhani, ahlaki veya sosyal gelişimini tehlikeye düşürecek faaliyetlerden korunmasını öngören Sözleşmenin 32. maddesinde belirtildiği gibi),
  • Siyasi partiler ve bunlara bağlı yapılar,
  • Yolsuzluk ve kanunlara aykırı konularda kesinleşmiş kanun hükmü olan kurumlar,
  • Çocuk işçi, zorla işçi çalıştırma, mayın üretimi gibi konularda kesinleşmiş kanun hükmü olan kurumlar,
  • Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile ters düşecek uygulamalarda bulunan kurumlar,
  • Genel iş ahlakı ve etik kuralları dışında çalışma yapan kurumlar.